ارزیابی منشه امیر، از شرایط جنگی میان اسراییل و حزب الله لبنان