ارزیابی: پیام پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی از جانب رسانه های برون مرزی بازتاب مورد انتظار را نداشت. 

سالهاست که شاهزاده رضا پهلوی بِا نگاه درست خود درباره اوضاع و احوال ایران سخن می گوید و معتقد است  که رهبری مخالفان حکومت اسلامی  باید با نظر و فریاد مردم همسو باشد و از این رو ایشان همواره تکرار و تاکید می کند که من نمی توانم این رهبری را بِا خواسته شخصی بِه عهده بگیرم که بدون تردید بدون رای ملت ، بی اعتبار و بی سرانجام خواهد بود!

شاهزاده  رضا پهلوی، در آخرین پیام خود تحت عنوان ” پیمان نوین ” بار دیگر روی همبستگی و همدلی ملت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی تکرار و تاکید کرد و آگاهانه از قدرت و توان ملت در تغییر حکومت بِه عنوان ” باور ” خود یاد کرد!

پیش از این پیام شاهزاده پهلوی ، برخی  افراد در بسیاری از رسانه های فارسی زبان در خارج کشور بارها  بِه شاهزاده یاد آوری کردند که چرا رهبری مردم را بدست نمی گیرد تا وظیفه  اصلی خود را بِه انجام برساند!!!

در همین زمینه کیوان عباسی ، مدیر تلویزیون ” من وتو ” از شاهزاده  رضا پهلوی می پرسد  که چرا از رهبری خود حرفی نمیزند شاید آنان  بِه دنبال این هستند تا این شخصیت ملی را بدون رای مردم بِه میدان آورند تا بزرگترین سرمایه  شخصیتی برای ملت را بسوزانند!

چرا پس از پیام شاهزاده رضا پهلوی هیچ یک از رسانه های فارسی زبان به حمایت از او نپرداختند و همه چیز به فراموشی سپرده شد، این در حالی که سهیلا حجاب از فعالان سیاسی کرد در ایران در زندان با ان همه محدودیت و تحمل شکنجه و عذابی که متحمل می شود پیام همراهی خود را به شاهزاده رضا پهلوی اعلام می کند اما رسانه های فارسی زبان هم چنان سکوت کرده و گامی در این زمینه بر نداشته اند.

این چگونه است ؟ که خانواده های کارگران و کارمندان اخراجی و دانشجویان و زندانیان در بند حکومت ایران و همچنین روشنفکران از جمله حزب کومله کردستان ایران در تایید سخنان و پیام “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی امیدوار می شوند و اعلام همراهی می کنند .اما ؟ رسانه های فارسی زبان همچنان سکوت اختیار می کنند و ان طور که بایسته و شایسته است به پیام شاهزاده پاسخ نمی دهند؟؟!!

پس از انتشار خبر پیام ” پیمان نوین”از سوی شاهزاده رضا پهلوی ، رادیو پیام اسرائیل به طور نسبی بیشترین پوشش را داد و از شاهزاده رضا پهلوی همه جا با لقب شاهزاده نام برد و این در حالی است که برخی از رسانه های برون مرزی و از جمله بی بی سی از او تنها رضا پهلوی نام بردند .

شاهزاده رضا پهلوی برای نجات ایران با شهامتی ستودنی و با فاصله گرفتن از پیشینه خانوادگی خود و در قامت یک شخصیت سیاسی میهن دوست و مردمی اینبار از همه جریانها و شخصیتهای سیاسی تنها به شرط دموکراسی خواه بودن دعوت به اتحاد و همبستگی نمودند که محقق شدن این فرایند میتواند منجر به تشکیل جبهه ایی متحد در داخل و خارج از کشور و با توان بالا برای مقابله با جمهوری اسلامی شود.

“پیمان نوین ” شاهزاده رضا پهلوی ماهیت واقعی بعضی از رسانه های معلوم الحال را نیز عیان کرد ؛ رسانه هایی چون بی بی سی و منوتو و …. به صورت منسجم با بکارگیری مجری های مغرض حملات و تخریب هایی را متوجه شاهزاده رضاپهلوی تدارک دیدند تا اینگونه به مخاطبان القاء کنند که “پیماننوین ” حرفی برای گفتن نداشت!