موزه لس آنجلس در تابستان سال ۲۰۱۷ میزبان نمایشگاهی بوده است که تصاویر و فیلم های ضبط شده در طول ظلم و ستم آلمان نازی نسبت به یهودیان و بعد آزاد سازی اردوگاه های کار اجباری را مو به مو و با جزئیات نشان می دهند.

یک دیدگاه

Comments are closed.