استاد امیر طاهری:خامنه ای باید از خودش بپرسد در بیش از سه دهه، رهبری اش چه سود و زیانهایی داشته است؟