استاد امیر طاهری:سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل تابو شکنی بود و نشان دوستی دیرینه ایران و اسرائیل است