استاد امیر طاهری:فدرالیست ها در واقع تجزیه طلب هستند چرا که برای فدرال شدن ایران باید ابتدا ایران را تجزیه کرد

در دو دهه گذشته برخی احزاب و سازمان های متعلق به اقوام مختلف ایران راه کار فدرال شدن ایران را برای رسیدن به حق و حقوق خود مطرح می کنند و این در حالی است که به گفته کارشناسان و آگاهان راه کار فدرال تنها زمانی به کار می رود که بخواهیم قسمت های جدا از هم را به یکدیگر پیوند بزنیم و این در حالی است که ایران چندین هزار سال است که یکپارچه بود و واژه فدرال کاملا اشتباه است.

استاد امیر طاهری بیشتر و روشن تر در مورد چرایی اشتباه بودن واژه فدرال برای ایران توضیح می دهند: