استراتژی اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی:تحلیل آقای منشه امیر