ارزیابی آقای محمد منظرپور در گفتگو با رادیو پیام اسرائیل