اسرائیل از نزدیک:دلایل تغییر دیدگاه ملت ایران نسبت به اسرائیل چیست؟گفتگو با دکتر محسن بنایی،پروفسور موتی حریدیم و آقای کامبیز زرنگار

در برنامه اسرائیل از نزدیک  و در دو بخش پیشین از گفتگو با دکتر محسن بنایی و پروفسور موتی حریدیم به ریشه های تاریخی روابط میان دو ملت ایران و اسراییل پرداختیم و این موضوع را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم.

در بخش سوم گفتگو به این موضوع پرداختیم که تغییر دیدگاه ملت ایران نسبت به اسرائیل از چه زمانی آغاز شده و دلایل این نگرش مثبت چیست و چگونه میتوان آن را غنی تر کرده و هرچه بیشتر با آگاهی و روشنگری آن را گسترش داد.

در این گفتگو همه این پرسش ها را با دکتر محسن بنایی،پروفسور محسن بنایی و آقای کامبیز زرنگار در میان گذاشتیم.

لینک کامل گفتگو: