اسرائیل برای جلوگیری از تعرض مردان قورباغه ای از غزه، رشته موانع دریایی ایجاد می کند

بخشی از موانع رو آبیس که اسرائیل برای جلوگیری از تعرض دریایی از غزه، برپا می کند

مقامات نظامی اسرائیل فاش ساختند که برای جلوگیری از تعرض دریایی گروه های ترور فلسطینی از غزه به خاک اسرائیل، و به ویژه به هدف جلوگیری از تجاوز مردان قورباغه ای فلسطینی که ممکن است به کشتار شهروندان اسرائیلی و یا ربودن آن ها دست بزنند، اسرائیل یک رشته موانعی را در زیر آب های ساحلی و روی آن آب ها ایجاد کرده تا نقشه حماس و دیگر سازمان های ترور را خنثی کند.

ماه گذشته فاش شد که حماس یک گردان از مردان قورباغه ای برپا ساخته تا آن ها را علیه اسرائیل به کار اندازد و موجب غافلگیر کردن ارتش و مردم این کشور شود.

افراد این واحد، برای آن که اسرائیل به وجودشان پی نبرد، و بتوانند کارآموزی خود را به طور سری انجام دهند، تونلی حفر کرده بودند که از ساحل آن ها را بدون آن که دیده شوند وارد آب دریا می کرد. ولی اسرائیل که همه تحرکات در داخل غزه را به دقت زیر نظر دارد، این تونل را بمباران کرد و نقشه حماس را خنثی ساخت.

امروز (دوشنبه) فاش شد که اسرائیل برای دشوار ساختن هرگونه تجاوز مردان قورباغه ای و یا قایق های تندرو حماس را به سواحل اسرائیل یک رشته موانع زیرآبی و روی آب برپا ساخته است که تصاویری از آن نیز در اختیار رسانه های همگانی قرار گرفت.

آگاهان یادآوری کردند که حماس در تلاش برای ادامه جنگ نامتقارن، می کوشد شیوه های چریکی مختلفی بیابد، ولی در همه تلاش ها تا کنون ناکام مانده است. حفر تونل های تهاجمی و ساخت موشک و راکت چند بخش مهم این جنگ نامتقارن بود و اکنون گروه های ترور به هواکردن بادبادک ها و بالون های اشتزا روی آورده اند که آن را نیز اسرائیل باید خنثی کند.

موانع روی آبی-در-خط-دریایی با غزه درحال ساختمان.بخش های زیرآبی دیده نمی شود و محرمانه است.