اسرائیل به قطر اجازه داد پنجاه میلیون دلار کمک نقدی به حماس بدهد؛ آنها بالون انفجاری به خاک اسرائیل فرستادند

دولت اسرائیل به امیرنشین قطر اجازه داد یک بار دیگر میلیون ها دلار نقد، به عنوان کمک به فلسطینی ها و حکومت حماس بر آن سرزمین، وارد نوار غزه کند. قطر تاکنون در چند نوبت بیش از صد و پنجاه میلیون دلار به اهالی غزه کمک نقدی اهدا کرده است.

اسرائیل انتقال این پول ها را امکان پذیر ساخته ولی شرط کرده است که به سازمان های ترور پرداخت نشود و موجب تقویت آن ها نگردد. این پول، ظاهرا به عنوان کمک معاش افراد نیازمند و همچنین تامین حقوق ماهیانه کارمندان، به غزه فرستاده می شود. ولی هیچ اطمینانی وجود ندارد که افراد حماس و دیگر سازمان های تروریستی، از این پول بهره نبرند.

امیرنشین قطر که برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب، خود را در رقابت سختی با عربستان می بیند، تا کنون حدود چهارصد میلیون دلار به فلسطینی ها وعده کمک مالی داده که قسمت اعظم آن پرداخت شده است.

بخش عمده ای از این پول در اختیار حکومت خودگردان فلسطینی قرار گرفته است.

در حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری، کارمندان حکومت، تنها بخشی از حقوق ماهیانه خود را دریافت خواهند کرد که علت آن ادامه بحران پولی و اقتصادی می باشد.

موافقت اسرائیل با انتقال پول نقد به غزه، بر اساس این باور استوار است که اگر وضع اقتصادی اهالی فلسطینی بهبود یابد، آن ها تمایل کمتری به انجام عملیات تروریستی خواهند داشت.

با این همه، در این روزها، عوامل تروریستی در غزه، دوباره بالون های مجهز به مواد انفجاری به سوی اسرائیل هوا کردند. چند بالون که به یک ریسمان متصل شده و زیر آن ها مواد انفجاری آویزان شده بود، در خاک اسرائیلی و در فاصله چند ده کیلومتری از غزه یافت شد و خنثی گردید.

تجربه نشان داده که هرگاه اوضاع اقتصادی و مالی در غزه وخیم تر می شود، آن ها به عملیات تعرضی علیه اسرائیل دست می زنند.

تا پیش از شیوع کورونا در منطقه، سازمان های ترور فلسطینی هر روز جمعه در خط نوار مرزی غزه با اسرائیل، به اغتشاشات خونین دست می زدند که آن را متوقف کردند.

احتمال میرود که پس از تقسیم پنجاه میلیون دلار کمک نقدی جدید قطر به اهالی غزه، فرستادن بالون های انفجاری نیز، دست کم به مدتی، متوقف شود.