اسرائیل تا چه اندازه به نابودی حماس نزدیک شده است؟تحلیل آقای منشه امیر در افغان اینترنشنال