اسرائیل نیز به عضویت یافتن رژیم های سرکوبگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد

سفیر اسرائیل در سازمان ملل به عضویت یافتن برخی حکومت های سرکوبگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و این نهاد را سازمانی خواند که به جای دفاع از حقوق انسانی، از رژیم های سرکوبگر حمایت می کند.

این واکنش به دنبال انتشار خبری بود که روسیه، چین و کوبا سه کشوری هستند که به عضویت جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل راه یافته اند.

بیش از نیمی از اعضای این شورا را کشورهایی تشکیل می دهند که دارای رژیم های غیردموکرات هستند و مردم خود را سرکوب می کنند.

گیلعاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت: چگونه است که حکومتهایی که دارای بالاترین شمار اعدام ها و زندان ها هستند و افراد را شکنجه می کنند و از اصول دموکراسی بسیار به دور هستند، به عضویت شورایی پذیرفته می شوند که هدف اعلام شده آن حمایت از حقوق انسانی و مبارزه با سرکوب و ستم می باشد.

ایالات متحده نیز نسبت به عضویت یافتن این سه کشور در شورای حقوق بشر اعتراض کرده است. دولت واشنگتن نیز از دیرباز این نهاد سازمان ملل را بی ارزش و توخالی دانسته بود.

گیلعاد اردان سفیر اسرائیل در دنباله سخنان خود گفت که این شورا در سال های اخیر نود قطعنامه علیه اسرائیل صادر کرده است که فراتر از همه قطعنامه هایی است که علیه چین، سوریه و کوبا صادر گردیده است. او توضیح داد که اسرائیل در برابر عملیات تروریستی سازمان های فلسطینی که قصد کشتن اسرائیلیان را دارند، مبارزه می کند و این در حالی که جرم برخی کشورهای دیگر بدرفتاری با شهروندان خود، اعدام مخالفان سیاسی و زندان و شکنجه آنان می باشد.

سفیر اسرائیل توضیح داد که در این کشور آزادی بیان کامل برای شهروندان وجود دارد و اتهامات شورا علیه این کشور، در مورد فلسطینیان است که خود را با اسرائیل در نزاع می دانند و حق طبیعی اسرائیل است که در برابر این تعرضات از خود دفاع کند.

ایالات متحده در بهار دو سال پیش در اعتراض به شیوه رفتاری شورا، رسما از آن خارج شد. اسرائیل نیز همیشه شکایت کرده که شورای حقوق بشر و کشورهای عضو آن، رفتارهای اسرائیل را زیر ذره بین گذاشته و در هر فرصت، این کشور را متهم می سازند.

سازمان های حقوق بشر نیز می گویند که این شورا در نکوهش رژیم ایران و بازداشتن آن حکومت از ادامه سرکوبی، بسیار اهمال کرده است. رژیم ایران، پس از چین، به طور نسبی دارای بیشترین موارد اعدام زندانیان بوده و به خاطر این رفتار، همیشه از جانب سازمان های بین المللی مورد نکوهش قرار گرفته است.