مناظره آقایان منشه امیر و مهدی خزعلی، با میزبانی آقای شهرام همایون در تلویزیون «کانال یک»