اسراییل از نزدیک:گفتگو با پروفسور حسام نوذری. روابط ایران و اسرائیل/نمایش منشور کوروش در اورشلیم