اسراییل و آمریکا برای حمله همه جانبه به تاسیسات اتمی رژیم به همدیگرنزدیک شده اند:تحلیل آقای منشه امیر