اسطوره «پوریم»، کشتار ایرانیان و یا نجات یهودیان امپراتوری افسانه ای ایران؟گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر تامار گیندین