اسطوره «پوریم»، کشتار ایرانیان و یا نجات یهودیان امپراتوری افسانه‌ای ایران؟ گفتگو با دکتر تامار گیندین، استاد ادبیات ایران باستان