اظهار نظر مجتبی واحدی و علی افشاری درباره جلسه مشترک با حضور شاهزاده رضا پهلوی