2 دیدگاه‌

  1. ملاها به فکر نسل کشی ایرانیان هستند. سال چند بار هی بلاهای جبران نشدنی را به جان ما میاندازند.
    پس جواب دندانشکن به ملاهای خونخوار این است که با خیزش همگانی، همدردی و همبستگی خودمان با یکدیگر در سرتاسر ایران حکومت ننگینشان را به زیر پا بکشیم.

  2. ای ایرانی با هوطنان لر باید همدردی کرد و بر ضد ملاها بایستی همگی به پا خیزیم. ملاها قصدشان این است که میخواهند عربها را جایگزین نژاد اریایی ها در ایران بکنند.

Comments are closed.