ایرانیان مقیم آلمان در شهر هانوفر، در مقابل کلینیک مغز و اعصاب پروفسور سمیعی اجتماع کردند و نسبت به بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه در این کلینیک اعتراض کردند. در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران، شمار زیادی از ایرانیان از جمله کودکان و نوجوانان اعدام شدند و بسیاری از روزنامه ها تعطیل شده و مطبوعات کشور تحت فشار و تهدیدهای فراوان قرار گرفتند.
ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آلمان، با ارائه شکایات فراوان به دادستانی شهر هانوفر، خواهان دستگیری و محاکمه شاهرودی در آلمان شدند.