مریم سما، عضو‌ کمیسیون امور بین‌‌الملل مجلس افغانستان، به اقدام جنایتکارانه ماموران رژیم ایران در شکنجه و کشتن پناهجویان افغان و به رودخانه انداختن آنان اعتراض میکند. او به درستی می‌گوید: وقتی حکومت ایران پاسخ اعتراضات مردم خودش را با گلوله می‌دهد، چطور ما انتظار داریم در مورد مردم ما ترحم داشته باشد؟