نوزدهمین روز اعتصاب گسترده کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
شعارهای کارگران: «کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد»، «نصر من الله و فتح غریب، مرگ بر این دولت مردم فریب»