افزایش مرگ های زودرس در ایران نگران کننده شده است 

رضا ملک‌زاده ،مجری مطالعه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی در ایران از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در ایران هشدار داد.

او گفت:  شمار مرگ‌های ناشی از بیماری های قلبی عروقی طی ۳۰ سال گذشته در ایران، از ۸۹ هزار و ۲۱۱ به ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ مورد رسیده و بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی افزود:  سهم مرگ های ناشی از بیماری های قلبی عروقی در ایران از کل علل مرگ، از ۲۵ درصد در سال ۶۹ به بیش از ۴۴ درصد افزایش یافته است.

ملک‌زاده گفته ۴۲ و ۴۸ درصد از کل علل مرگ در مردان و زنان ایرانی طی سال گذشته ناشی از بیماری های قلبی عروقی بوده است؛ به طوری که بیش از ۹۴ هزار مرد و بیش از ۷۹ هزار زن طی سال گذشته جان خود را بر اثر این بیماری ها از دست دادند.

ملک زاده، روند مرگ های زودرس در ایران را نگران کننده می‌داند و می‌گوید حدود نیمی از ۳۸۰ هزار مرگ سالانه در ایران زودرس (زیر ۷۰ سال) و خیلی زودرس (زیر ۵۰ سال) است که سهم بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی از مرگ های زودرس، ۳۲ درصد است.

به گفته مجری اصلی بزرگ ترین مطالعه پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی در ایران، حدود ۳۰ درصد ایرانی ها به دلیل سکته قلبی و ۱۵ درصد به علت سکته مغزی فوت می کنند و این روند در حال افزایش است. ۱۵ درصد ایرانی هایی که بر اثر سکته قلبی فوت می کنند، زیر ۵۵ سال هستند! در مجموع، سن سکته قلبی در ایران ۱۰ سال پایین تر از میانگین کشورهای اروپایی است.