افشاگری: رهبر حزب کارگر بریتانیا از ترور فلسطینی علیه اسرائیلیان ابراز خرسندی کرده بود

در برخی نوارهای تصویری قدیمی که اخیرا یافت شده، صدای رهبر کنونی حزب کارگر بریتانیا دیده می شود، که تروریست های فلسطینی را “برادران عزیز” خطاب می کند و اسرائیل را به خشونت نسبت به فلسطینیان متهم می سازد و حتی رفتار این کشور را با دوران نازی ها مقایسه می کند.

رهبر حزب کارگر، جِرِمی کُوربین از مدت ها پیش به داشتن افکار ضد اسرائیلی و ضد یهودی متهم شده بود، ولی او همیشه این اتهامات را ندارست خوانده و از خود دفاع کرده است و اکنون معلوم نیست که در برابر افشاگری های اخیر، چگونه می تواند خود را بیگناه نشان دهد.

یک بانوی یهودی که از سران حزب کارگر بریتانیا و عضو پارلمان آن کشور است، تا کنون چند بار جرمی کوربین را به داشتن گرایش های ضد یهودی متهم ساخته بود، که پیدا شدن صداهای ضبط شده، اتهامات او را تائید می کند.

در چند ویدئو، رهبر حزب کارگر دیده می شود که کشته شدن اسرائیلیان در عملیات تروریستی را به سازمان های فلسطینی شادباش می گوید و اقدامات دفاعی اسرائیلی در برابر ترور فلسطینی را با عملیات نازی ها در جنگ جهانی دوم همسان می داند.

کوربین در هفته های اخیر چند بار داشتن گرایش های یهودتسیزانه را تکذیب کرده و حتی در مورد برخی اظهارات ضد اسرائیلی و یهودستیزانه پوزش خواسته است. ولی برخی از سران حزب کارگر این ابراز ندامت را کافی نمی دانند و خواهان کناره گیری او هستند.