افشاگری: رژیم با شیوه های ناشیانه جاسوسی، می خواهد پیکارگران ملی را شناسایی کند

جنگ بین حکومت اسلامی ایران و کشور اسرائیل، هنوز عملا به میدان نبرد کشیده نشده، ولی این جنگ به شیوه های مختلف در دریا و زمین و هوا جریان دارد و به ویژه به صورت سایبری نیز دنبال می شود.

حکومت ایران همیشه با شیوه های جعل و تحریف، کوشیده است از امکانات اینترنتی و شبکه های اجتماعی، برای به دام انداختن مخالفان خود و یا آنانی که قصد براندازی رژیم را دارند مبارزه کند.

رژیم برای رسیدن به این هدف، از جمله به شیوه جعل و تحریف روی آورده می کوشد از واژه “موساد” و یا نهادهای دیگر اسرائیلی، برای به دام انداختن افراد ناآگاه به خطرات امنیتی، بیشترین بهره برداری را نصیب خویش سازد.

در این گفتگو با آقای کورش زمانی، با یکی از این شیوه ها آشنا می شوید. لازم است که همه تلاشگران ایرانی این واقعیات را بدانند و به دام رژیم گرفتار نیایند و موجب شناسایی تلاشگران در داخل ایران نشوند