برنامه افق نو صدای آمریکا
میهمانان برنامه: آقای منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل و تحلیلگر امور خاورمیانه و آقای علیرضا نوری زاده تحلیل گر مسائل سیاسی
پنج شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۷ – اول نوامبر ۲۰۱۸