امیر طاهری:ملت ایران دریافته است که دخالت در سیاست بر سرنوشت خود و آیندگان تاثیر دارد و این عامل رهایی ایران خواهد بود