امیر طاهری:ملت ایران یک ملت واحد است هرچه ما را بکوبید متحدتر میشویم.بحث های تجزیه طلبی و این مزخرفات با پرچمهای دروغین نتیجه ندارد

اجرای حکم اعدام محسن شکاری،جوانی که در جریان خیزش ملی در تهران دستگیر شده بود موجی از خشم و انزجار بیشتر از رژیم اسلامی را نه دامن زد و صاحب نظران اینگونه ارزیابی می کنند که این اقدام غیر انسانی رژیم موج اعتراضات مردمی را گسترده تر خواهد کرد.

آقای امیر طاهری(روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی)در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت در این باره گفت که رژیم اسلامی در واقع محسن شکاری را به قتل رساند چرا که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی و شرع هم اعدام یک سری ضوابط دارد و سیزده مورد جرم هست که می تواند به حکم اعدام منجر شود و محسن شکاری شامل هیچ کدام از آنها نمی شد در نتیجه باید گفت که او توسط رژیم به قتل رسید.

امیر طاهری در ادامه گفت که رژیم در این مرحله از خیزش و از ابتدا نیز مایل بوده و هست که جنبش مردم را به خشونت بکشاند و ما نباید در این تله رژیم بیفتیم.

آقای طاهری همچنین درباره شگردهای رژیم برای به انحراف کشاندن خیزش انقلابی مردم گفت که هر چقدر رژیم دست به سرکوب و خشونت بزند و ظلم کند مردم متحد تر و همبسته تر می شوند و هرچه با بحث های انحرافی و مزخرف تجزیه طلبانه بخواهند حواس ها را پرت کنند عزم مردم برای مبارزه راسخ تر خواهد شد.

نسخه کامل گفتگو با آقای امیر طاهری و دکتر حسن منصور در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد.