امیر طاهری:یهودیان ایران از جای دیگر نیامده اند و ایرانی هستند.قدیمی ترین نمادهای یهودیان درایران است