دیدگاه‌های منشه امیر در گفتگو با شهرام همایون، تلویزیون «کانال یک»