انتخابات اسرائیل در برخورد با رژیم ایران چه تاثیری خواهد داشت؟
پیروزی کدام حزب در انتخابات ماه آینده اسرائیل بر این روابط تاثیر گذار خواهد بود؟

آقای منشه امیر، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه، به این پرسشها پاسخ می ‌گوید