انتشار ویروس کورونا در اسرائیل به پایین ترین  سطح رسیده و از شمار بیماران بستری دائما کاسته می شود

ویروس کورونا در اسرائیل همچنان به سرعت کاهش می یابد و ممکن است به زودی به صفر برسد – و این در حالی که در برخی کشورها و از جمله هند و ایران به صورت فاجعه ای درآمده که قابل کنترل نمی باشد.

در اسرائیل در شبانه روز گذشته تنها ۲۹ نفر مبتلای جدید شناسایی شدند و این در حالی که سه ماه پیش، شمار مبتلایان روزانه به ده هزار نفر نزدیک شده بود. در یک روز گذشته حدود سی هزار نفر مورد آزمایش قرار گرفتند.

همچنین از شمار بیماران بستری و آنهایی که به دستگاه تنفسی نیاز دارند، هر روز کاسته می شود. شمار بیماران نیز به زیر پانصد نفر کاهش یافته و کمتر از پنجاه نفر آن ها که بستری هستند، به دستگاه تنفسی نیاز دارند. یا سه ماه پیش، از رقم ۱۲ برابر بود.

اسرائیل در چهارده ماهی که کورونا شیوع یافت، شش هزار و چهارصد نفر قربانی داده است. ولی در یک هفته اخیر هیچ مورد مرگ و میر گزارش نشده است.

اسرائیل از هفته آینده همه محدودیت ها را بر می دارند، ولی برخی از مقررات در مورد مسافران هوایی که به اسرائیل می آیند و اسرائیلیانی که به کشور خود باز می گردند، همچنان ادامه خواهد یافت