اهمیت سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل:تحلیل بنی صبتی در اسراییل:سفر شاهزاده برای رژیم دردآور بود