اولین مناظره میان جو بایدن و دونالد ترامپ صلاحیت بایدن را به شدت زیر سوال برد!تحلیل آقای منشه امیر