اکثریت ملت ایران سیرک انتخابات رژیم را تحریم خواهد کرد:تحلیل آقای منشه امیر