اگر رهبر حزب کارگر بریتانیا به قدرت برسد، چهل درصد از یهودیان، از آن کشور میروند

به دنبال ناخشنودی های فزاینده در بریتانیا پیرامون دیدگاه های یهودستیزانه و ضد اسرائیلی رهبر حزب کارگر آن کشور، یک نظرسنجی نشان میدهد که اگر حزب کارگر، به رهبری جرمی کُوربین به قدرت برسد، چهل درصد از یهودیان، آن کشور را ترک خواهند گفت.

در ماه های اخیر فاش شده که کوربین طرفدار ترور عربی و فلسطینی است و با سازمان های فلسطینی ضد اسرائیلی تماس دارد و بارها از ترور فلسطینی تجلیل کرده و به موازات آن سخنانی گفته که ممکن است به یهودستیزی تعبیر شود.

این ابراز نگرانی بخش بزرگی از یهودیان بریتانیا علیرغم آن است که در آخرین همایش بزرگ حزب کارگر، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، انتقادهای شدید و گزنده و مغرضانه علیه اسرائیل نیز نوعی یهودستیزی محسوب می شود و باید مورد نکوهش قرار گیرد.

این تعریف، از جانب جامعه جهانی نیز مورد قبول قرار گرفته، ولی کوربین با آن به شدت مخالفت می ورزید.

حکومت اسلامی نیز همه دیدگاه های یهودستیزانه خود را در پوشش حمله به “صهیونیسم” بیان می کند و در افتراهای گزنده خود علیه یهودیان جهان، واژه “صهیونیست ها” را به کار می برد.

یک دیدگاه

 1. شآلوم!
  مهربان امیر،
  استاد بزرگ،
  تاریخ فراموش نکرده و نمی کند ظلم های زنجیر وار به قوم یهود از زمان آغاز تا زمانی که در موزه ها برای نسل های آینده به نمایش گذاشته شوند،
  مهاجرت اجباری یهودیان از بریتانیا به آرژانتین فصل دردناکی بود،
  اکنون این فصل خوبی است، که کسی پس از برگزیت در بریتانیا به قدرت برسد تا قوم یهود بتواند به انتقال اموال و دارایی های خود به صورت آزادانه به سرزمین پدریش دست بزند.

Comments are closed.