ایالات متحده سفارتخانه خود را به اورشلیم منتقل ساخت، ولی برای “رادیو فردا” چنین نامی وجود ندارد

مسئولان و سردبیران رادیو فردا، که بودجه آن توسط کنگره آمریکا تامین می شود، شهری را به نام اورشلیم نمی شناسند و پایتخت اسرائیل را “بیت المقدس” می نامند که نیایشگاه بزرگ یهودی در دوران باستان، و فقط تپه ای در شهر اورشلیم بوده است. انکار اورشلیم از جانب رادیو فردا، علیرغم این واقعیت است که دولت واشنگتن سفارتخانه خود را به این شهر منتقل ساخته است.

از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، شماری از شبکه ها و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نام “اورشلیم” را که از سه هزار سال پیش پایتخت اسرائیل بوده، به “بیت المقدس” تغییر دادند که یک اشتباه بزرگ تاریخی و جغرافیایی می باشد. زیرا چنین نامی به عنوان یک شهر، در نقشه جغرافیا وجود ندارد.

بیت المقدس، نام نیایشگاه بزرگ یهودیان است که در سه هزار سال پیش به دستور حضرت داود پادشاه یهود، به روی تپه بلندی در اورشلیم برپا گردید که یک سوم از مساحت شهر را اشغال می کرد.

رادیو فردا که با تصویب بودجه از جانب کنگره ایالات متحده برپا شده، از همان سال اول، از ذکر نام اورشلیم خودداری می ورزد و برای خوشایند رژیم ایران، پایتخت اسرائیل را “بیت المقدس” خطاب می کند. ولی همین ترفند نیز اعتراف به مالکیت و حاکمیت ملت یهود بر اورشلیم است. زیرا این نیایشگاه یک هزار و ششصد سال پیش از ظهور دین مبین اسلامی، در پایتخت یهودیان برپا شد و سند مالکیت یهودیان برای ادامه حاکمیت بر پایتخت خویش است.

رادیو فردا در سال های اخیر ده ها تن از افرادی را به کار گرفته که در حکومت اسلامی ایران سابقه روزنامه نگاری داشته اند.

رادیو صدای آمریکا، که بودجه آن نیز توسط وزارت خارجه ایالات متحده تامین می شود، سالیان دراز است که پایتخت اسرائیل را با واژه “اورشلیم” خطاب می کند و نام بیت المقدس را به کار نمی برد.

شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال نیز با آن که بودجه آن توسط یکی از امیرنشین های عربی تامین می شود، از پایتخت اسرائیل با نام “اورشلیم” یاد می کند و بی بی سی نیز که سالیان دراز واژه بیت المقدس را به کار می برد، اکنون آن را اورشلیم/ بیت المقدس می نامد.