ایالت آسام در هند، وجود چهار میلیون مسلمان را نادیده میگیرد و رژیم ایران سکوت می کند

هند تابعیت ۴ میلیون هندی مسلمان را لغو می کند

حکومت اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی و عربی هنوز نسبت به این اقدام فرمانروایان یکی از ایالت های هند واکنشی نشان نداده اند که در ایالت آسام در شمال شرقی هند، در ارائه لیست سرشماری اهالی آن ایالات، وجود چهار میلیون نفر مسلمان نادیده گرفته شده است. مفهوم این اقدام آن است که حاکمان آسام، چهار میلیون نفر انسان را که در آن ایالت زندگی می کنند، انسان و شهروند آن سرزمین نمی دانند و حقوقی برای آن ها قائل نیستند و حتی ممکن است آن ها را بیرون کنند.

مقامات ایالت آسام می گویند که این چهار میلیون نفر، افرادی هستند که به طور غیرقانونی از سال ۱۹۷۲ به بعد از بَنگلادِش به آسام رسیده اند.

حکومت اسلامی ایران که خود را حامی مسلمانان در سراسر جهان می داند، هنوز نسبت به این اقدام واکنشی نشان نداده است.