زنی در سطل زباله در پی غذا می گردد
مردی در تلاش برای برداشتن پول از صندوق صدقات است
و مرد تهیدستی در نزدیکی آنها در حال دستفروشی است!

نتیجه ۴۱ سال حکومت جمهوری اسلامی!