ایرانیان شایسته کدام ساختار حکومتی پس از سقوط حکومت کنونی هستند؟ این بار: دیدگاه یک تجزیه طلب

در چهارچوب گفتگوهایی که وبسایت “ایران و اسرائیل” با صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی، درباره بهترین نوع ساختار سیاسی در ایران، پس از فروپاشی رژیم کنونی، انجام می دهد، این بار با تلاشگری گفتگو داریم که به صراحت می گوید کردستان باید از پیکر ایران جدا شود. او می گوید با فروپاشی رژیم کنونی، مسلما اقوام مختلف در داخل ایران خواستار خودمختاری و یا جدایی از پیکر ایران زمین هستند.

هدف از انجام این مصاحبه آن است که ایرانیان، هنگام گزینش بهترین رژیم پسا اسلامی، با همه جوانب امر آشنا شوند و آن شیوه ای را که از دیدگاه آن ها بهترین است، برگزینند.

همانگونه که بارها تاکید شد، وبسایت “ایران و اسرائیل” هیچ حکومت و یا شیوه سیاسی و حکومتی خاصی را توصیه نمی کند.