گفتگوی آقایان منشه امیر و دکتر محسن بنایی در «کانال یک»

تاریخ برنامه: آدینه ۹ مردادماه ۱۴۰۰ – ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱