ایرج مصداقی:تنها کسی که میتواند جامعه رنگین کمان ایران را در دوران گذار نمایندگی کند رضا پهلوی است