ایرج مصداقی:سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل دلیل خروج اسماعیلیون بود.او میگوید سیاسی نبودم اما هوادار فلسطین است