ایرنا از قول سخنگوی نظامی که نامش برده نشد، گزارش ها درباره علل انفجار در پارچین را رد می کند

خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران، از قول یک مقام نظامی که نامش برده نشد، ادعا می کند که همه گزارش های منتشر شده در خارج از ایران در مورد علت و چگونگی وقوع انفجار در پارچین، نادرست می خواند و همچنان ادعا می کند که انفجارهای مهیب و نور نارنجی که به مدت چند ثانیه در آسمان اطراف تهران دیده شده، نتیجه آتش سوزی در اثر نشت گاز صنعتی از یک کپسول بوده و به کارخانجات زیرزمینی موشک سازی ارتباطی نداشته است.

ایرنا از قول آن سخنگوی نظامی، انتشار گزارش های مختلف در رسانه های بین المللی را به آن چه که “عوامل صهیونیستی” نامید نسبت داد و آنها را دروغ دانست.

این سخنگوی دوباره ادعا کرد که حادثه در اثر نشست گاز بوده و در خارج از بخش نظامی پارچین رخ داده است.

در گزارش هایی که خارج از ایران انتشار یافت، از جمله این احتمال مطرح شده بود که انفجار در داخل تونلی رخ داده که کارخانه تولید موشک های نظامی در آن جا قرار داشته و آتش سوزی در اثر رسیدن انفجار به مکان موشک های ساخته شده بوده است.

سخنگوی حکومتی این گزارش را بی اساس دانسته و از جمله گفته است که اگر انفجاری در زیر زمین رخ می داد، خرابی های آن در روی زمین به چشم می خورد.

برخلاف ادعای سخنگوی نظامی در تهران، در این عکس ماهواره ای به خوبی آثار خرابی تونل های منفجر شده در پارچین دیده می شود

در ادامه این ادعا آمده است که سوختگی اطراف محل انفجار در نتیجه به آتش کشیدن شدن سبزه های اطراف بوده و بلکه سیاهی که در عکس های ماهواره ای دیده می شود، مربوط به این موضوع می باشد و انفجاری در زیر زمین رخ نداده است.

به گزارش ایرنا، این سخنگوی نظامی همچنین گزارشی را بی اساس دانست که در آن گفته شده بود که انفجار ممکن است در نتیجه حمله سایبری بوده است.

این سخنگو، با تکرار این ادعا که آتش سوزی در انبار ذخیره گاز صنعتی بوده، ادعا کرد که این انبارها به صورت دستی تغذیه می شود و بنابراین، امکان حمله سایبری اصلا وجود نداشته است.

با آن که رژیم ادعا می کند که آتش سوزی در خارج از محوطه نظامی پارچین رخ داده و به یک کپسول بزرگ گاز صنعتی مربوط می شود، آشنایان امور بر این نکته انگشت می گذارند که اطلاع رسانان دولتی در این زمینه، همگی افرادی نظامی هستند و کسی از میان سخنگویان غیرنظامی، اجازه نیافته است در این زمینه سخن بگوید.