ارزیابی آقای منشه امیر در گفتگو با آقای شهرام همایون در شبکه جهانی «کانال یک»