بازگویی دو خاطره در حضور شاهزاده رضا پهلوی از روز تولدش و صحبت سفیر ایرانی با پادشاه فقید