بازگو کردن داستان ملکه استر و جشن پوریم توسط آقای منشه امیر به روایت کتاب مقدس یهودیان

از  هنگام روی کار آمدن حکومت اسلامی و افزایش یهودستیزی شبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی حکومت افتراهای بسیاری در این زمینه انتشار داده اند که هر سال تکرار می شود.

در این افتراها از جمله آورده شده که استر یک جاسوس بوده و موجب کشتار پانزده قوم ایرانی را فراهم آورده بود و این در حالی که هامان اجاجی طبق این داستان صدراعظم ایران بود و احتمالا از جزایر دریای اژه ساکن امپراطوری ایران آن زمان شده بود و قصد کشتار یهودیان را داشت و با دروغ پردازی از شاهنشاه ایران فرمان گرفت که همه یهودیان امپراطوری را کشتار کنند و استر ملکه ایران هنگامی که توسط مردخای از این توطئه آگاه شد به نزد او رفت و از ماهیت توطئه جنایتکارانه هامان اجاجی پرده برداشت و پادشاه سخت خشمناک شد و دستور داد که هامان اجاجی به خاطر این خیانت بزرگ اعدام شود و یهودیان اجازه یابند که دشمنان خود را که برای کشتار آنان آماده شده بودند نابود کنند.

بنا بر نوشته کتاب استر امپراطوری ایران آن دوران شامل ۱۲۷ سرزمین و ایالت بود که گستره آن از سرزمین هند تا خاک حبشه بوده و اقوام و ملت های مختلف در آن سرزمین ها می زیسته اند که فقط یک قوم آن ایرانی بود و آنانی که توطئه کشتار یهودیان را طراحی کرده بودند همگی اقوام غیر ایرانی بودند که با توطئه کشتار یهودیان از جمله قصد داشتند شیرازه امپراطوری شاهنشاهی ایران از هم فروپاشد.

به دنبال همین ادعا افترا آمیز یهود ستیزانه بود که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد گروهی از اوباش حکومتی قصد ویران کردن این مقبره را داشتند اما به دنبال اعتراض قاطعانه یهودیان ایرانی و جامعه جهانی از اجرا این توطئه جلوگیری شد اما در عین حال وازه زیارتگاه از سر در مقبره حذف گردید و سه سال پیش نیز قصد آتش زدن این آرامگاه را داشتند که به سرعت خاموش شد اما به دیوار و سقف تالار مجاور مقبره آسیب رساند و شماری از کتب مقدس یهودیان در آتش آسیب دید.

آقای منشه امیر داستان ملکه استر که در کتاب مقدس یهودیان آمده است را بازگو کرده اند که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم: