یک دیدگاه

  1. درود بر اسراییل و مردم دانا و محبوبش ، از حکومتهای غاصب و دین محور که بر نام دین بر مردم حکومت می کنند جز ترویج خرافات واوهام انتظار دیگری نمی رود .همیشه رژیمهای دیکتاتوری دینی از جهل وخرافات استقبال می کنند و هیچ گاه دوست ندارند مردم آگاه و دانش محور شوند ، بنابراین در رسانه ها و فیلم ها و جراید مروم را به سمت خرافه پرستی و کهنه پرستی سوق می دهند .ولی خود دیکتاتورها ومزدورانشان پنهانی برای درمان و تحصیل به کشورهای پیشرفته می روند و تا مردم جاهل و علم گرا نباشند فریب دیکتاتورها را می خورند .پیروز باشید

Comments are closed.