بالا گرفتن احتمال جنگ تمام عیار میان اسرائیل و حزب الله لبنان:تحلیل آقای منشه امیر

آگاهان و کارشناسان امور بر این باور هستند که شرایط به سویی میرود که احتمال یک رویارویی همه جانبه میان اسرائیل و حزب الله لبنان اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

گروه دیگری از کارشناسان نیز این نکته را عنوان می‌کنند که اسرائیل از فردای پس از وقوع فاجعه هفتم اکتبر بدست گروه تروریستی حماس طرح و نقشه حمله به حزب الله لبنان را داشته و حتما این امر صورت خواهد گرفت.

آقای منشه امیر دیروز و امروز در دو گفتگوی رسانه ای این احتمال را مورد ارزیابی قرار داد.

لینک دو گفتگو در این گزارش در اختیار شما همراهان گرامی قرار میگیرد: